ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ, ಮತ್ತು ಬೇರ್ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು

ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ವಿಭಜನೆ ನಡುವೆ ಮತ್ತು ಬೇರ್ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಇತರ