ವಕೀಲರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್!


ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗ (ಎಕ್ಸ್-)


ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿಆಯ್ಕೆ ಒಂದು ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ.