ವ್ಯಾಕರಣ: ಈ, ಎಂದು, ಏನುಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಗುಣವಾಚಕಗಳು ಮತ್ತು, ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ವಿಧಿಗಳು, ಮೋಡಲ್ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು