ಪಟ್ಟಿ ವಕೀಲರುಕಾನೂನು ಸಮಾಜದ ಸಲುವಾಗಿ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ವಕೀಲರು ಗುಡೆಲೋಪ್