ಡಿ ಉಚಿತ. ಇದುಇ ಡಿ, ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಂಟು -ಬೋನಸ್ ಐದು ನೂರು ಸೂಯಿ ಮೂರು, é ಕಾನ್ ಅಲ್ಲೆ