ಅ ಇ ಆಘಾತಬೇಳೆ ಅಡಾಲ್ಫ್ ಈಶ್ಮ್ಯಾನ್, ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರತಿ ಪರಿಚಿತ ದೃಷ್ಟಿ, ಡಿ ಹನ್ನಾ ಸು ಲಾ à ಡೆಲ್ ಪುರುಷ, ಸಂಪುಟ ಆಘಾತ, ಡೆಲ್ಲಾ»ಅ»ಅಲ್ ಹಣ್ಣು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಂದಿದೆ, ಇ