ಅವಧಿಯುಒಂದು ನೂರು ಎಂಟಿ

ಇ ಪ್ರತಿ ಇ

à ಪ್ರತಿ ನಾನು ರಿಸ್ಟೊರೆಂಟ್ ಡೆಲ್. ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ, ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊರಗೆ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್.

ಇದು ಇ, ಡಾ ಲಾ à ಅಲ್ಲಾ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮೇರ್